top of page

Organic Search chiếm 51% lưu lượng truy cập và Social Search chỉ chiếm 5%

Trang BrightEdge cho biết rằng Organic Search chiếm phần lớn lượng truy cập và Social Search chỉ chiếm một phần nhỏ vào các trang web kinh doanh.Seo VietNam

seo-logo