top of page
  • Ảnh của tác giảAdmin

Các công cụ giúp bạn tìm ra link gãy trên website

Link gãy hay link not found là những link không nên có trên website.


Tại sao link gãy gây bất lợi cho website

Link gãy là link không tồn tại trên website. Không tồn tại nhưng vẫn được chèn trên website và điều hướng người xem nhấn vào những link này là điều hoàn toàn không hợp lý.

Nó sẽ gây ấn tượng không tốt cho người dùng.

Bên cạnh đó, Google thực hiện thu thập dữ liệu dựa trên các liên kết. Các link gãy gây ảnh hưởng đến quá trình thu thập của Google.