top of page
  • Ảnh của tác giảAdmin

Bản beta Google Webmaster Tools báo cáo mục tiêu quốc tế

Ngày 1 tháng 7 năm 2014, Google công bố đang thử nghiệm bản beta của báo cáo mục tiêu mang tính quốc tế của Google Webmaster Tools với những thay đổi mang tính tích cực cho các webmaster.

google master tool phiên bản mới