top of page
  • Ảnh của tác giảAdmin

Lập kế hoạch chiến lược Marketing ngay hôm nay đánh bay COVID-19

Khi đại dịch COVID-19 (vi-rút corona) đang diễn ra, tất cả các quốc gia trên thế giới đang lo lắng về sự suy thoái và khủng hoảng về kinh tế, phân bổ nguồn nhân lực và sự thay đổi của các biến số quan trọng đối với hầu hết các doanh nghiệp. Tuy nhiên, một điều mà doanh nghiệp có thể và nên làm ngay bây giờ là định vị để thương hiệu phục hồi nhanh chóng và mạnh mẽ khi thị trường dần ổn định trở lại. 

Bài viết dưới đây được xây dựng sẽ giúp doanh nghiệp hiểu được vấn đề thực tiễn tốt nhất để tận dụng các công cụ và chiến thuật marketing khác nhau trong ngắn hạn và xác định tiềm năng phù hợp trong chiến lược dài hạn.