top of page

Đánh giá lượng truy cập website P.1

Bạn đang có nhu cầu đánh giá lượng truy cập website? 

Bạn muốn hiểu hơn về những người đang xem website của bạn, họ đang tìm kiếm thông tin gì, bạn có thể khai thác được gì từ những người này. Hay có lượng truy cập bất thường nào đe dọa hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của website không?

Đây là bài đầu tiên nằm trong series “Đánh giá lượng truy cập”. Trong bài này, chúng ta sẽ đánh giá dựa trên so sánh lượng truy cập giữa 2 mốc thời gian, thông thường sẽ là so sánh giữa 2 tháng.

Ví dụ: sau một khoảng thời gian miệt mài cập nhật bài viết, lượng truy cập có tăng lên không? Hay sau một thời gian bỏ bê website, bây giờ tình hình của nó như thế nào rồi?


Bạn cần biết: