top of page

Công ty nên có 1 hay nhiều website?

Trước khi bắt đầu xây dựng website cho công ty, chúng ta luôn tự hỏi nên có 1 hay nhiều website?

Một vài công ty chỉ mặc định ban đầu xây dựng 1 website. Đến khi xảy ra xung đột về nội dung, hoặc mâu thuẫn trong nhu cầu của người xem website thì việc tách website ra thường gặp nhiều vấn đề.

Vì thế, trong bài viết này chúng ta hãy đi sâu về  những lợi thế và bất lợi của việc có nhiều website.

1. Lợi thế

a. Nhiều website cho những đối tượng khách hàng khác nhau

Một công ty có thể có nhiều đối tượng khách hàng. Và mỗi loại đối tượng sẽ là một website khác nhau.

Ví dụ: